Dary

MsCSS Modra si ctí zásady transparentného poskytovania sociálnych služieb.

Podľa Zákona o sociálnych službách (§71) jeden zo zdrojov financovania sociálnych služieb sú aj prostriedky získané prijatím na základe písomnej darovacej zmluvy, t. j. dary.

Dar je slobodný prejav vôle darcu, je bezodplatný a nevykonaný v tiesni.

Prístup k sociálnym službám a ich kvalitnému poskytovaniu nemôže byť podmieňovaný akýmkoľvek spôsobom, ktorý by zvýhodňoval nejakú osobu (záujemcu) pred inou osobou. Využívanie darov na získavanie takejto výhody alebo zvýhodňovanie niekoho pred iným na základe daru možno považovať za porušenie zásady rovnakého zaobchádzania v sociálnych službách (§5).

Comments are closed.