Vízia, poslanie, ciele

Našim základným poslaním je:

 • Poskytovať sociálne služby v súlade s potrebami prijímateľa služby, cieľovej skupiny a komunity mesta.
 • Posilňovať a rozvíjať v napĺňaní štandardov kvality poskytované druhy sociálnych služieb.
 • Reagovať na potreby cieľovej skupiny a komunity mesta a v prípade potreby budovať nové druhy sociálnych služieb.

Hodnoty organizácie:

 • profesionalita a ľudskosť
 • dôstojnosť človeka
 • domov
 • prijatie
 • podpora
 • (osobný) vzťah
 • blízkosť
 • dostupnosť
 • diskrétnosť
 • komunita/spoločenstvo

Víziou MsCSS Modra je:

Chceme byť modernou organizáciou poskytujúcou komunitné sociálne služby, ktorých prijímatelia si môžu naplno uplatňovať právo na sociálnu službu, ktorá svojim rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje:

 • uplatňovať základné ľudské práva a slobody,
 • zachováva ľudskú dôstojnosť,
 • aktivizuje k posilneniu sebestačnosti,
 • zabraňuje sociálnemu vylúčeniu a 
 • podporuje začlenenie človeka do spoločnosti.

Chceme umožniť prijímateľom sociálnych služieb žiť kvalitný život a byť spokojní. Chceme, aby prijímatelia mohli rozhodovať o tom, čo potrebujú a my sme im pomáhali hľadať cestu, ako to naplniť.

Strategické ciele organizácie:


Comments are closed.