Zariadenie núdzového bývania (ZNB)

  • ZNB  je sociálna  služba  určená osobe, v nepriaznivej  sociálnej  situácii,  ktorej hrozí sociálne vylúčenie a jej  schopnosti  samostatne  riešiť  svoje  problémy  sú z rôznych dôvodov obmedzené
  • služba je poskytovaná na určitý čas
  • v ZNB sa poskytuje:

Ako vybaviť ZNB:

  • základné sociálne poradenstvo pri záujme o ZNB poskytne referent pre sociálne veci a zdravotníctvo na Mestskom úrade Modra alebo koordinátor sociálnych služieb alebo sociálny pracovník v MsCSS Modra

Cena služby:

Výška úhrady za sociálnu službu sa určí podľa príjmu a majetku osoby,  na  základe ktorých sa zistí či sa nachádza v hmotnej núdzi.

€/deň
úhrada za ubytovanie   osoba
v hmotnej núdzi
plnoletá osoba 4,70 1,90
plnoletá osoba s 1 nezaopatreným dieťaťom 5,20 2,20
plnoletá osoba s 2 nezaopatrenými deťmi 5,40 2,40
plnoletá osoba s 3 a viac nezaopatrenými deťmi 5,60 2,50
dve plnoleté, spoločne posudzované osoby 6,70 3,40
dve plnoleté osoby s 1 nezaopatreným dieťaťom 7,70 3,70
dve plnoleté osoby s 2 nezaopatreným deťmi 7,90 3,90
dve plnoleté osoby s 3 a viac nezaopatrenými deťmi 8,10 4,00
úhrada za úschovu cenných vecí0,20   0,20

Comments are closed.