COVID-19

COVID-19 je ochorenie spôsobené koronavírusom.

Uvoľňovanie opatrení:

V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 a s tým súvisiace postupné uvoľňovanie prijatých opatrení je možné pristúpiť k ich zmierňovaniu aj v oblasti sociálnych služieb.

MPSVaR SR zverejnilo Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID -19:

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf

Konkrétne kroky a postupy uvoľňovania si poskytovatelia sociálnych služieb realizujú v závislosti od druhu sociálnej služby, cieľovej skupiny prijímateľov, ako aj priestorových, materiálno-technických a personálnych možností konkrétneho poskytovateľa.

Plán a režim návštev v zariadeniach MsCSS Modra pre obdobie uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s pandémiou COVID-19:

Poučenie návštev.docx.pdf

Plán a režim návštev Súkenícka.docx.pdf

Plán a režím návštev Zochova.docx.pdf

Pre podporu spolupráce s rodinou a prirodzených vzťahov prijímateľov služby je možný kontakt a sprievod prijímateľa služby za účelom ambulantného vyšetrenia u lekára jemu blízkou osobou mimo okruh personálu MsCSS Modra.

Pravidlá pre odchod prijímateľa sociálnej služby zo zariadenia sociálnych služieb za účelom ambulantného vyšetrenia pre obdobie uvoľňovania opatrení v súvislosti s COVID-19:

Pravidla sprevádzanie MsCSS Modra.pdf

Ochorenie COVID-19

Koronavírus SARS-CoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy.

Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. K najčastejším príznakom ochorenia patrí: horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava.

Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Vírus sa prenáša najmä prostredníctvom malých kvapiek pri kýchaní, kašľaní, alebo keď sú ľudia spolu nejaký čas v tesnej blízkosti (zvyčajne menej ako jeden meter). Tieto kvapôčky môžu byť potom vdýchnuté alebo môžu pristáť na povrchoch, s ktorými môžu prísť do kontaktu ostatní, ktorí sa môžu nakaziť pri dotyku očí, nosa a úst.

Viac informácií:
https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/COVID-19#

https://www.korona.gov.sk/

https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2020/03/EasyRead_koronavirus_aktualizovane.pdf

https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2020/04/COVID_19_easyread_final.pdf

V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu pre sociálne služby z 23.3.2020 a Nariadením vlády SR z 9.4.2020 je MsCSS Modra ako poskytovateľ sociálnych služieb zároveň subjektom hospodárskej mobilizácie.

Našou povinnosťou ako poskytovateľa sociálnej služby je vypracovať postupy, pravidlá a podmienky riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou a zverejniť ich.

testovanie, podpora od zriaďovateľa (aj vitamínová), zodpovednosť v dodržiavaní opatrení

Účelom je preukázať pripravenosť MsCSS Modra na zvládnutie krízovej situácie a zabezpečiť informovanosť zamestnancov, prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a blízke osoby o nami prijatých opatreniach na riešenie krízovej situácie.

postup_kroky_ZOS_zochova.pdf

postup_kroky_ZOS_sukenicka.pdf

opatreniaC19_zoznam_web.pdf

KP_C19_MSCSS_Modra_web.pdf

Comments are closed.