Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

  • ZOS je celoročná sociálna služba poskytovaná pobytovou formou
  • v ZOS poskytujeme sociálnu službu dospelému občanovi odkázanému na pomoc inej osoby, ak mu nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti
  • sociálnu službu v ZOS občanovi odkázanému na pomoc inej osoby poskytujeme na určitý čas s možnosťou predĺženia pobytu podľa potreby prijímateľa služby
  • v ZOS poskytujeme:

Ako vybaviť ZOS: základné sociálne poradenstvo pri záujme o ZOS poskytne referent pre sociálne veci a zdravotníctvo na Mestskom úrade Modra, koordinátor sociálnych služieb alebo sociálny pracovník v MsCSS Modra

Cena služby:

  • úhrada  za  sociálnu  službu zahŕňa úhradu za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej  fyzickej  osoby,  za  ubytovanie, za  stravovanie, za  ostatné  činnosti,  za  úschovu cenných  vecí  a za  používanie  vlastného  elektrospotrebiča
  • sociálnu  službu  poskytujeme aj dospelému občanovi odkázanému na pomoc inej osoby, ak mu nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu a ktorý má trvalý pobyt v inej obci. Výška  úhrady  za  sociálnu  službu  bude určená tak, aby v plnom rozsahu pokrývala finančné náklady spojené s poskytovaním služby.
pomoc pri odkázanosti osoby na pomoc inej osoby – stupeň odkázanosti ubytovanie stravovanie ostatné činnosti úschova cenných vecí elektrospotrebiče záujmová činnosť
II.: 3,10€/deň
III.: 3,30€/deň
IV.: 3,60€/deň
V.: 3,80€/deň
VI.: 4,00€/deň
od 3,30€/deň do 4,80€/deň celodenná stravná jednotka 6,00€   2,20€/deň 0,30€/deň 0,10€/kus/deň 0,30€/deň

Comments are closed.