Podpora opatrovateľskej služby II.

Opatrovateľská služba v meste Modra spolufinancovaná cez dopytovo orientovaný projekt pod názvom Domáca opatrovateľská služba Modra. Na refundáciu časti miezd 5 opatrovateliek sme z európskych fondov získali 81 600 €.

Opatrovateľskú službu v domácnosti poskytujeme obyvateľom mesta od roku 2004. Našim cieľom, aj cieľom projektu, je zabezpečiť obyvateľom mesta v nepriaznivej životnej situácii z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, alebo vo vysokého veku možnosť dostupnej a kontinuálnej podpory v ich prirodzenom prostredí. Kvalitnú a dostupnú domácu opatrovateľskú službu vnímame ako vítanú alternatívu k pobytovému zariadeniu – podpornú k zachovaniu sebestačnosti človeka, psychickej pohody a vzťahov.

Na financovaní služby od začiatku participuje aj mesto Modra a samotný prijímateľ služby (jeho rodina) úhradami určenými vo Všeobecno záväznom nariadení mesta. Chceme byť schopný službu ponúknuť väčšiemu počtu záujemcov, zároveň vedieť reagovať flexibilne na potreby človeka (rodín) a koordinovane k ďalším možnostiam podpory či starostlivosti.

Comments are closed.