Prepravná služba

sociálne služba je určená:

 • osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
  • alebo osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie
  • alebo osobe, ktorá má priznaný invalidný alebo starobný dôchodok
  • alebo osobe, ktorá  je  držiteľom  preukazu  fyzickej  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (preukaz ZŤP)

Ako vybaviť prepravnú službu:

 • poradenstvo pri záujme o prepravnú službu poskytne sociálny pracovník MsCSS Modra

Na preukázanie oprávnenosti na užívania prepravnej služby potrebujete:

 • potvrdenie od lekára o zdravotnom stave na účely využívania prepravnej služby
 • alebo posudok  vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
 • alebo aktuálne a platné rozhodnutie o dôchodku
 • alebo preukaz ZŤP vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Dôležité:

 • na jazdu je potrebné zadať objednávku osobne alebo telefonicky najmenej 24 hodín vopred u poskytovateľa sociálnej služby
 • objednávky sa prijímajú v pracovné dni v čase od 7.00 do 14.00
 • pred plánovanou jazdou sa objednáte u dispečera osobne v MsCSS Modra na Súkeníckej 4 alebo telefonicky na tel. čísle: 0948 439 000
 • dispečer  objednávku  potvrdí  spolu  s uvedením  predpokladanej  výšky  platby podľa platného cenníka sociálnych služieb

Cena služby:

 • osoba s trvalým pobytom v meste Modra alebo osoba, ktorá je prijímateľom sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby alebo v zariadení núdzového bývania platí 1€ za jazdu na území mesta Modra a 0,35€/km mimo mesto Modra (napr. trasa MsCSS Modra, Sukenícka – Antolská Bratislava a späť = 68km, úhrada 24€)
 • osoba s trvalým pobytom mimo mesto Modra platí 0,5€/km
 • sprevádzajúcej osobe sa úhrada neúčtuje
 • úhrada za stojné počas prepravy je 1€/hod.
 • prepravovaná osoba hradí aj parkovné podľa cenníka daného prevádzkovateľa
 • úhrada sa platí po ukončení jazdy, v deň prepravy a v hotovosti vodičovi/vodičke, ktorá vystaví príjmový pokladničný doklad s celkovou sumou úhrady za prepravu
 • v prípade, že osoba, (ktorá si prepravu objednala a poskytovateľ objednávku potvrdil) neoznámi poskytovateľovi prepravnej služby storno objednávky pred výjazdom motorového vozidla, ktorým sa prepravná služba zabezpečuje, je povinná zaplatiť poplatok za zbytočný výjazd vo výške 2,00 €
 • služba je určená na prepravu v rámci kraja, pri poskytovaní služby je snaha vyhovieť požiadavke klienta na špecifikáciu prepravy
 • služba sa osobe, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky môže poskytnúť aj jednorazovo alebo okamžite, a to  v prípade, ak osobné motorové vozidlo určené na prepravnú službu v danom čase nevykonáva prepravu na základe zmluvy alebo objednávky


Comments are closed.