Domáca opatrovateľská služba (DOS)

 • DOS je poskytovaná na území mesta Modra
 • služba je určená občanovi s trvalým pobytom v Modre, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby a má stupeň odkázanosti najmenej číslo II.
 • k poskytovaniu DOS je preto potrebné posúdenie stupňa odkázanosti a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa prílohy č. 3 a 4 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • DOS vykonávajú profesionálne opatrovateľky v domácnosti opatrovaného klienta v pracovných dňoch
 • služba je poskytovaná na základe zmluvy, podľa individuálnych potrieb opatrovaného občana a v zmysle rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 • v rámci DOS sú vykonávané:
 • službu môže občan poberať na neurčitý čas

Ako vybaviť DOS:

 • základné sociálne poradenstvo pri záujme o DOS poskytne referent pre sociálne veci a zdravotníctvo na Mestskom úrade Modra, koordinátor sociálnych služieb alebo sociálny pracovník v MsCSS Modra

Na začatie poskytovania služby potrebujete:  

 • žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
 • čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa – overené na matrike
 • rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu domáca opatrovateľská služba
 • rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok –   fotokópiu
 • zmluvu o poskytovaní sociálnej služby (zmluvu pripravuje MCSS Modra)

Cena služby:

 • úhrada na jednu hodinu je 2,00€
 • úhradu za službu platí prijímateľ podľa v zmluve stanovených podmienok – za mesiac podľa skutočného rozsahu hodín, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v hotovosti  do pokladne MCSS alebo bankovým prevodom

Comments are closed.