Verejné informácie

Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmlúvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach.

MsCSS Modra ako príspevková organizácia mesta Modra zverejňuje faktúry a objednávky prostredníctvom informačného systému zriaďovateľa:

Zverejňovanie zmlúv (vrátane darovacích):

Comments are closed.