Kto sme, naša história

MsCSS Modra je príspevková organizácia Mesta Modra a vznikla rozhodnutím Mestského zastupiteľstva na základe zriaďovacej listiny (číslo uznesenia 15/10/F-1 zo dňa 26. 10. 2004).
Náš zriaďovateľ: mesto Modra

MsCSS Modra ako poskytovateľ sociálnych služieb pôsobí v meste Modra od 1.1.2005.

V roku 2004 v rámci celkovej reformy verejnej správy v SR došlo k decentralizácii kompetencií štátu aj v oblasti sociálnych služieb. Mestu Modra ako miestnej samospráve tak vznikol nový priestor pre zabezpečovanie podpory svojim občanom v náročnej životnej situácii. Na základe vyhodnotenia stavu v poskytovaní sociálnych služieb pre občanov mesta, analýzou demografického vývoja, s cieľom skvalitniť a zefektívniť sociálne služby, došlo k pretransformovaniu dvoch vtedajších zariadení opatrovateľskej služby na MsCSS Modra.

Pri vzniku MsCSS Modra dostalo do svojej správy dve budovy. Centrálne priestory sú na Súkeníckej č. 4, kde sídli aj vedenie organizácie a administratíva. Objekt v srdci mesta bol postavený v osemdesiatich rokoch 20. storočia na účely poskytovania sociálnych služieb. Druhá budova (bývalé mestské jasle) je na ulici Samuela Zocha č.9.

Sociálne služby sa v roku 2005 poskytovali v súlade so zákonom č.1985/1998 Z. Z. v zariadení opatrovateľskej služby s kapacitou 30 lôžok. Organizácia poskytovala tiež terénne sociálne služby – opatrovanie v domácnosti, služby jedálne pre dôchodcov a klubu dôchodcov. Postupne, v súlade s potrebami občanov mesta, pribudli ďalšie sociálne služby. Hneď v roku 2005 útulok pre občanov bez prístrešia, v roku 2011 prepravná služba, denný stacionár, zariadenie núdzového bývania. V roku 2013 bola zaregistrovaná sociálna služba pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života.

V súčasnosti MsCSS Modra poskytuje viaceré druhy sociálnych služieb (pozri služby, VZN) podľa zákona č. 448/2008 formou pobytu v celoročnom zariadení, denným pobytom a v teréne v domácnosti klienta.

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb. Spolupracujeme s rodinou klientov a podporujeme prijímateľa sociálnej služby vo väzbách s prirodzeným prostredím. Z tohto dôvodu, a teda v záujme klienta, prednostne poskytujeme sociálne služby občanom mesta Modra alebo záujemcom o službu, kde rozvíjať tento rozmer služby je v našich možnostiach.

MCSS Modra vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti na určitý alebo na neurčitý čas, podľa druhu vybraných služieb.

Za  poskytovanie  sociálnych služieb prijímateľ služby platí úhradu, ktorej výška sa určí podľa druhu a rozsahu poskytovanej sociálnej služby.

Dvor MsCSS Modra.

Comments are closed.