Útulok

Sociálna služba sa poskytuje osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie ubytovanie užívať.

Obyvateľom útulku môžu byť dospelý občan, rodina s dieťaťom alebo jednotlivec s dieťaťom.

Útulok je služba krízovej intervencie. Slúži na riešenie akútnej situácie, na odvrátenie ohrozenia, stabilizáciu a aktiváciu človeka v problémovej situácii.


Ako vybaviť službu v útulku:

  • poradenstvo pri záujme o službu v útulku poskytne referent pre sociálne veci a zdravotníctvo na Mestskom úrade Modra, koordinátor sociálnych služieb alebo sociálny pracovník v MsCSS Modra

Cena služby:

  • prijímateľ sociálnej služby v útulku platí úhradu za ubytovanie a úhradu za úschovu cenných vecí
  • výška úhrady za sociálnu službu v útulku sa určí podľa príjmu a majetku  osoby, na základe ktorých sa zistí skutočnosť, či sa osoba nachádza v hmotnej núdzi
  • celkovú sumu úhrady za kalendárny mesiac je prijímateľ sociálnej služby v útulku povinný uhradiť v hotovosti do pokladne MsCSS Modra alebo bankovým prevodom podľa v zmluve  dohodnutých podmienok   
  • služba je poskytovaná na základe uzatvorenej dohody na čas určitý

Comments are closed.